Vergoeding

Vergoeding

Vergoeding polis afhankelijk

De kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis wordt uw behandeling volledig vergoed of u moet een deel zelf betalen. In alle gevallen betaalt u uiteraard uw eigen risico, dit is wettelijk verplicht.

Voor 2023 heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Ik hanteer in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

De vergoedingen lopen via het Zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover vindt u hier: Folder Zorgprestatiemodel

Het tarief voor een no-show is € 100.-

Het tarief per sessie voor een behandeling die niet onder de zorgverzekering valt is € 150.-

Zie onderaan de pagina voor de betalingsvoorwaarden.

Vergoeding naar draagkracht

Wij zullen ten allen tijde u proberen tegemoet te komen en naar een passende en eerlijke oplossing te zoeken, mochten de kosten van de behandeling een bezwaar voor u vormen.

 

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst tussen de behandelaar en de patiënt.

Artikel 2

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde factuur voor de behandeling dient door de patiënt per ommegaande te worden betaald.

Artikel 3

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen nog een termijn van 14 dagen te betalen.

Artikel 4

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 6

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.